Menu

Dom tradičnej kultúry Gemera

Budova Domu tradičnej kultúry Gemera

DOM TRADIČNEJ KULTÚRY GEMERA

virtuálna prehliadka

doterajšie sídlo Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave po rozsiahlej rekonštrukcii otvoril svoju bránu vo štvrtok 9. apríla 2015. Celkové výdavky presiahli milión stotisíc eur. Podstatnú časť tvoril nenávratný finančný príspevok, ktorý Košický samosprávny kraj získal prostredníctvom Regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). KSK sa úspešne uchádzal o pomoc z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1, oblasť podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu boli 1 123 756 eur, celkové oprávnené výdavky 1 028 866 eur, výška nenávratného finančného príspevku z ERDF 977423 eur, čo tvorí 95 % celkových oprávnených výdavkov. KSK sa na spolufinancovaní podieľal piatimi percentami. Autorkou projektu bola Ing. arch. Daniela Leštáková. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie Košice EHMK 2013, líder združenia spoločnosť Stavby mostov Slovakia, a.s. Banská Bystrica, člen združenia NORTH EAST, s.r.o. Prešov.

Rekonštrukcia

neriešila interiérové vybavenie, iba vrátila budovu do podoby, ktorá vychádza z pôvodného architektonického konceptu a zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri prácach sa museli rešpektovať prísne pravidlá, no rekonštrukcia musela priniesť novú kvalitu pre prevádzku z technického, aj funkčného hľadiska v súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK. V budove vznikli priestory s novým využitím - multifunkčná sála, remeselné dielne, miestnosti pre klubovú a vzdelávaciu činnosť. Celkom nové podkrovie využíva Gemerské osvetové stredisko na administratívnu prácu. Dvor (átrium) príležitostne slúži, ako priestor na kultúrne podujatia menšieho rozsahu, projekciu klubových filmov, či organizovanie tematických folklórnych večerov. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala inžinierskych sietí, vrátane vzduchotechniky. Objekt bol očistený od doterajších nevhodných stavebných zásahov. Zateplili sa obvodové konštrukcie, okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú štukovú výzdobu a bosáž. Prízemie je rozdelené dvoma vstupmi na prezentačno-spoločenskú časť a časť tvorivých dielní.
V podkroví, po výmene strešnej krytiny a inštalovaní nových okien je umiestnená administratíva a miestnosť pre lektorov. V suteréne sa rekonštruovala plynová kotolňa a vznikla nová strojovňa vzduchotechniky. Komplexná regulácia systému vykurovania umožní efektívne vykurovanie s vysokou úsporou zemného plynu. Exteriérové úpravy sa dotkli zadného dvora aj átria.

Interiér

z finančných zdrojov Košického samosprávneho kraja sa postupne zariaďuje po etapách od apríla 2015 . V rámci prvej etapy sa sprístupnila multifunkčná spoločenská sála s kapacitou 80 miest na sedenie. Sála je vybavená profesionálnou výstavníckou a multimediálnou technikou. V rámci tejto etapy,  do konca roka 2015 sa zariadili a sprístupnili verejnosti remeselnícke dielne, tkáčska a hrnčiarska. V podkroví sa zariadili kancelárie pre zamestnancov GOS. V ďalšej etape sa zariadili miestnosti pre audiovizuálnu a gastronomickú dielňu, v podkroví vznikli denné miestnosti pre lektorov a dokončili sa interiérové úpravy multifunkčnej sály a výstavných priestorov. Celkové investície pre intreriérové vybavenie  boli vo výške 115.000 € z prostriedkov Košického samosrávneho kraja.